Пн. Фев 26th, 2024

Ո՞ր դեպքում 18 տարեկան և բարձր տարիքի անձինք անվճար բու ժօգ նություն կստանան․ նախարարի հրամանը։

5800 պատվաստված քաղաքացիներից որեւէ մեկի մոտ լուրջ հետեւանք չի արձանագրվել»․ Անահիտ Ավանեսյան | Առավոտ — Լուրեր Հայաստանից

Առո ղջապահ ության նախարար Անահիտ Ավանեսյանը ապրիլի 13-ին հրաման է ստորագրել, որով փոփոխություն է կատարել բնակչությանը (18 տարեկան և բարձր տարիքի անձանց համար)

Մենք ունենք բոլոր իրավական հիմքերը Սպուտնիկ V-ն օգտագործել․ Անահիտ Ավանեսյան » Civic

պետության կողմից երաշխավորված անվճար հի վանդ անոցային անհետաձգելի բ ժշկ ական օգնո ւթյուն պահանջող հիվ անդութ յունների և վիճակների, բնակչությանը (մինչև 18 տարեկան անձանց համար) պետության կողմից երաշխավորված անվճար հի վանդան ոցային

անհետաձգելի բժ շկա կան օ գնություն պահանջող հի վան դությունների և վիճակների ցանկերը հաստատելու մասին հրամանում։

Սահմանվել է նոր ցանկ, որը ներկայացվում է ստորև։ Հրամանը ուժի մեջ է մտնում ապրիլի 16-ին։ ՑԱՆԿ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ

(18 ՏԱՐԵԿԱՆ ԵՎ ԲԱՐՁՐ ՏԱՐԻՔԻ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՄԱՐ) ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՎՃԱՐ ՀԻ ՎԱՆԴ ԱՆՈՑԱՅԻՆ

ԱՆՀ ԵՏԱՁԳԵԼԻ Բ ԺՇԿ ԱԿԱՆ ՕԳ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՀԱՆՋՈՂ ՀԻ ՎԱՆԴ ՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԻՃԱԿՆԵՐԻ․

Навигация